Necessita una Compliance Penal?

La nova reforma del Codi Penal de 2015 estableix que les persones jurídiques seran penalment responsables dels delictes comesos pels seus directius o empleats.

Abogados Compliance

Per què recomanem que tingui una Compliance Penal?

Perquè en la majoria dels casos els delictes solen ser comesos sense tenir-ne coneixement.

I les conseqüències poden ser desastroses per la seva empresa...

  • Altes sancions econòmiques.
  • Pèrdua de beneficis fiscals i subvencions.
  • Tancament de locals i establiments.
  • Dissolució de la societat.
  • La responsabilitat de l'administrador.

Objectius i compliment de la compliance

Aquest model de compliance té com a objectiu establir diversos principis, regles i valors que es tenen que seguir dins de l’empresa.

No només regeix el comportament dels treballadors, sinó també les seves relacions amb altres clients, socis, col·laboradors externs, el sector públic.

El seu interès principal és assegurar un comportament adequat, necessari per al bon desenvolupament professional Per aquest motiu, aquesta compliance va instaurant una sèrie de regles que constitueixen un autèntic codi.

El respecte d’aquest codi es troba assegurat pel principi de responsabilitat penal, recollit a l’ordenament jurídica espanyol, donant lloc a una sèrie de delictes castigats penalment.

Per tal de complir lo és necessari

Compliance
  • Tenir un comportament professional ajustat a aquest conjunt de regles.
  • Optar per una actitud col·laboradora i responsable davant les diverses situacions laborals.
  • Privilegiar els principis ètics a seguir en l’àmbit del treball.

Àrea d’aplicació

Abogados Complice

El present conjunt de regles de conducta va dirigit a totes les persones treballadores de l’empresa * incloent treballadors dels diferents sectors, socis treballadors i col·laboradors, amb independència de la posició que ocupin a l’empresa o del lloc on desenvolupin el seu treball

La direcció de l’empresa * es compromet a proporcionar tots els mitjans necessaris per al compliment des seus objectius, valors i missions

Aquest codi de conducta no pretén regular tots els comportaments que puguin existir dins de l’activitat professional, sinó establir unes pautes de conducta orientatives

Abogados Compliance: Conductas a adoptar por una empresa

Bufete de Abogados en Barcelona

Els drets fonamentals

els drets fonamentals de les persones i les llibertats públiques reconegudes per acords nacionals i internacionals

Abogados en Madrid

Relació entre treballadors

Ha d’existir un respecte mutu entre els treballadors, el que es tradueix amb relacions cordials, un entorn de treball agradable, saludable i segur Aquest tracte just i respectuós també s’aplica per a les relacions entre treballadors i empreses externes col·laboradores

Abogados en Sabedell

Igualtat en desenvolupament laboral i no discriminació

Implica una lluita contra tota mena de discriminació directa o indirecta, per raó de sexe, raça, estat civil, edat


Bufete de Abogados en Barcelona

Prevenció de seguretat i salut

Prevenció dels incidents i/o accidents de treball. Prevenció de les malalties professionals. Millora de les condicions de seguretat social en el treball.

Abogados en Madrid

Actuar d’acord amb el millor interès de l’empresa

La màxima cura en la preservació de la imatge i reputació de l’empresa s’ha de donar en totes les actuacions professionals.

Abogados en Sabedell

Preservació del medi ambient

Consisteix en tenir una actitud activa en la conservació del medi ambient, respectant les exigències legals i els programes mediambientals actualment en marxa.


Bufete de Abogados en Barcelona

Prohibició del consum de productes il·lícits

S’ha d’entendre que aquesta prohibició es va prendre en el sentit d’evitar qualsevol perill per a si mateix, els seus companys, altres persones o béns i equips de l’empresa.

Abogados en Madrid

Higiene en les zones comunes de treball

L’ús comú de les zones de treball implica el manteniment essencial dels llocs de treball de forma neta i ordenada.

Abogados en Sabedell

Les possibles irregularitats econòmiques

Adoptant procediments i mesures adequades de prevenció de pagaments irregulars originaris d’activitats delictives.


Bufete de Abogados en Barcelona

Contraindicació davant qualsevol tipus de compensació aliena

L’empresa es compromet a quedar se a la disposició dels seus empleats que coneixen d’aquest tipus de situació.

Abogados en Madrid

Ús adequat dels Mitjans de l’empresa

En l’àmbit del desenvolupament de les seves funcions laborals, el treballador pot trobar se davant de situacions en les quals és necessari utilitzar diversos mitjans propis de l’empresa per tal d’exercir d’una manera millor les seves missions.

Abogados en Sabedell

Separació entre interessos personals/laborals

Els interessos personals dels empleats no poden interferir en el compliment responsable i ètic dels seus deures i responsabilitats professionals de qualsevol manera, ja sigui de forma directa


Bufete de Abogados en Barcelona

Atenció al client

En aquest sentit, tots els clients rebran un tracte: Respectuós. Just. Honest

Abogados en Madrid

Relació amb els col·laboradors i amb l’autoritat pública

col·laboradores Aquesta relació ha de basar se en: La confiança. L’exigència d’una qualitat màxima. La transparència. El benefici mutu.

Abogados en Sabedell

Confidencialitat

Existeixen normes internes i externes establertes pel bon tracte de la informació i de les dades que els empleats hagin de complir estrictament.


Bufete de Abogados en Barcelona

Propietat intel·lectual i industrial

l’empresa es compromet amb la protecció de la propietat intel·lectual i industrial propia i aliena Això inclou protegir: Drets d’autor. Drets de reproducció. Drets sobre dissenys. Drets sobre coneixements tècnics especialitats...

whatsapp