Necessita una Compliance Penal?

La nova reforma del Codi Penal de 2015 estableix que les persones jurídiques seran penalment responsables dels delictes comesos pels seus directius o empleats.

Abogados Compliance

Per què recomanem que tingui una Compliance Penal?

Perquè en la majoria dels casos els delictes solen ser comesos sense tenir-ne coneixement.

I les conseqüències poden ser desastroses per la seva empresa...

  • Altes sancions econòmiques.
  • Pèrdua de beneficis fiscals i subvencions.
  • Tancament de locals i establiments.
  • Dissolució de la societat.
  • La responsabilitat de l'administrador.

Objectius i compliment de la compliance

Aquest model de compliance té com a objectiu establir diversos principis, regles i valors que es tenen que seguir dins de l’empresa.

No només regeix el comportament dels treballadors, sinó també les seves relacions amb altres clients, socis, col·laboradors externs, el sector públic.

El seu interès principal és assegurar un comportament adequat, necessari per al bon desenvolupament professional Per aquest motiu, aquesta compliance va instaurant una sèrie de regles que constitueixen un autèntic codi.

El respecte d’aquest codi es troba assegurat pel principi de responsabilitat penal, recollit a l’ordenament jurídica espanyol, donant lloc a una sèrie de delictes castigats penalment.

Per tal de complir lo és necessari

Compliance
  • Tenir un comportament professional ajustat a aquest conjunt de regles.
  • Optar per una actitud col·laboradora i responsable davant les diverses situacions laborals.
  • Privilegiar els principis ètics a seguir en l’àmbit del treball.