CATALÀ REINÓN va crear el 2010 un departament específic per cobrir els serveis en l’àmbit de les reclamacions bancàries de manera especialitzada. La situació generada fa uns anys com a conseqüència directa de la crisi econòmica general ha transformat el sector bancari al qual se li ha exigit una major transparència en les seves actuacions amb els consumidors, i se’ls exigeix també que reparin els danys causats pels abusos infligits. Hi ha la normativa d’obligat compliment per part de les entitats bancàries, però tot i així, hi ha infinitat de casos en què el consumidor ha hagut de recórrer a la justícia perquè les entitats financeres reconeguuessin els seus drets i se sufraguessin els danys ocasionats.

A Català Reinón se sentirà protegit i recolzat per instar el procediment judicial contra l’entitat bancària o aconseguir un acord que li resulti beneficiós per recuperar les quantitats erròniament abonades per Clàusules sòl, Clàusules IRPH, Clàusules amb referència en divises o clàusules sobre despeses i comissions de obertura declarades il·legals i nul·les.

ADVOCATS PENALISTES DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA I SABADELL

L’equip d’advocats de Dret Bancari de Català Reinón a Barcelona estudiarà el seu cas i gestionarà la seva reclamació per clàusules sòl. La nostra metodologia segueix el criteri establert pel Tribunal Suprem que exigeix l’atenció especifica i de manera individualitzada de cada deutor hipotecari, i obliga a rebutjar demandes col·lectives.
Porti’ns el seu cas i el nostre equip d’advocats de Dret Bancari l’estudiarà i l’informarà sobre les seves opcions de manera gratuïta.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA
ELS NOSTRES SERVEIS

El nostre equip d’advocats de Barcelona li pot oferir tots els serveis que comporta un procediment judicial: des de la preparació de la demanda o la contestació a la demanda o la possibilitat a arribar a un acord extrajudicial, fins a la consecució d’una sentència o la resolució de qualsevol situació problemàtica que aparegui.

Altres serveis que l’equip d’advocats de Dret Bancari de Català Reinón a Barcelona li pot oferir són:

  • Presentació de la demanda.
  • Redacció d’escrits.
  • Comunicació i negociació amb els advocats contraris.
  • Gestió dels tràmits de qualsevol procediment judicial.

L’equip d’advocats de Dret Bancari de Català Reinón a Barcelona portarà el seu cas amb la màxima dedicació i confidencialitat, amb la finalitat de vetllar pels seus interessos i aconseguir el millor benefici.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA MODIFICACIÓ DE LA SENTÈNCIA  SOBRE LES CLÀUSULES SÒL

Sentència del Tribunal Suprem, del 15 de febrer del 2017 en relació a les clàusules sòl

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha modificat la doctrina del maig del 2013 que obligava els bancs a tornar amb retroactivitat les quantitats cobrades mitjançant les clàusules sòl a partir d’aquella data, és a dir, a tornar totes les quantitats cobrades per una clàusula d’aquesta mena, i no només les que s’hàgin cobrat amb una clàusula d’aquesta mena i no només les que s’hagin cobrat des del maig del 2013.

El Tribunal Superior aplica la sentència dictada el desembre del 2016 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la qual considera que aquesta mena de clàusules no han estat aplicades amb total transparència i, per tant, obliga les entitats financeres espanyoles a tornar de manera íntegra els diners que hàgin cobrat en la seva aplicació.

El 2013 es va dictar sentència contra BBVA i se’ls va obligar a tornar les clàusules sòl posteriors a maig del 2013. Aquesta sentència que obliga a tornar als clients totes les quantitats, obre la porta a que tots els clients de BBVA afectats per aquesta mena de clàusules reclamin de manera individual que no se’ls apliqui el límit de 2013, i que se’ls torni la totalitat de la quantitat pagada per aquesta mena de clàusules.

Davant la mateixa Sala Civil del Tribunal Suprem es va interposar un recurs per part de Caja Rural Teruel. En aquest cas sí s’ha desestimat la pretensió dels clients, ja que s’entén que aquestes clàusules es van negociar i, per tant, hi havia transparència.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA
Qui té dret a reclamar les clàusules sòl?

Els particulars o consumidors que no hagin plantejat una demanda instant que, per via judicial es declari la nul·litat de la clàusula sòl per manca de transparència en els seus contractes hipotecaris, podran reclamar la devolució integra dels diners que les entitats financeres els hagin cobrat mitjançant aquestes clàusules.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA – CONTACTI AMB NOSALTRES

Si s’ha vist perjudicat per aquesta mena de clàusules, contacti amb l’equip d’advocats hipotecaris de Català Reinón i li proporcionarem una solució ràpida i eficaç.

A Català Reinón Advocats comptem amb el millor equip d'advocats hipotecaris de Madrid y Barcelona. Si els seus drets es troben compromesos, contacti amb nosaltres: l'atendrem amb la més alta professionalitat.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A MADRID Y BARCELONA - CONSEQÜÈNCIES DE LES CLÀUSULES SÒL

Les clàusules sòl dels bancs sorgeixen de la relació que existeix entre l'Euribor i els interessos que s'han de pagar a una entitat bancària quan s'ha demanat un crèdit. Els bancs van establir uns límits que no permetien equiparar els interessos al preu de l'Euribor, fet que va causar unes conseqüències desproporcionades quan l'Euribor se situava per sota del límit d'interessos marcats per les clàusules sòl. Els límits d'aquestes clàusules oscil·laven entre el 2 o 3 per cent quan aquest percentatge encara era considerat el valor mitjà de l'Euribor. Si s'ha vist perjudicat per aquesta mena de clàusules, no dubti en contactar amb l'equip d'advocats hipotecaris de Català Reinón; analitzarem el seu cas en detall i li proporcionarem una solució ràpida i eficaç.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A MADRID Y BARCELONA - MECANISMES JURÍDICS PER A LA RECLAMACIÓ ECONÒMICA

Si es troba en aquesta situació, necessitarà consell legal per a iniciar els tràmits de reclamació econòmica per la via judicial. Els advocats hipotecaris de Català Reinón a Madrid y Barcelona estudiaran el seu cas amb l'objectiu d'aconseguir el millor resultat per a vostè. A Català Reinón Advocats tenim com a objectiu principal aconseguir la solució que proporcioni als nostres clients el millor benefici. Posi's en mans del nostre equip d'advocats hipotecaris i realitzarem un estudi complet del seu cas.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A MADRID Y BARCELONA - CONSEQÜÈNCIES DE LA SENTÈNCIA DEL TJUE

La sentència dictamina a favor dels consumidors i considera que, segons el que estableix la directiva europea, aquestes clàusules són abusives pels consumidors: "La declaració del caràcter abusiu d'una clàusula ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor de no haver existit mai aquesta clàusula". Els afectats tenen dret a obtenir justícia i a aconseguir els beneficis econòmics que els han estat negats a causa de l'aplicació d'aquestes clàusules. Si es troba en aquesta situació, contacti amb l'equip d'advocats hipotecaris de Català Reinón a Barcelona i l'ajudarà en qualsevol tema relacionat amb el procés de reclamació.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A MADRID Y BARCELONA - FUNCIÓ DELS ADVOCATS HIPOTECARIS

Un dels principals problemes que afecta una gran part de la població és la manca de capacitat per atendre el pagament de les quotes hipotecàries. L'equip d'advocats hipotecaris de Català Reinón a Madrid y Barcelona defendrà els seus interessos davant la complicada situació econòmica que ha caracteritzat la nostra societat en els últims anys, a través de mecanismes d'equitat.

El nostre equip d'advocats hipotecaris l'oferirà la possibilitat de sol·licitar la paralització o l'ajornament del procés d'Execució Hipotecària. A més, en el mateix procés podrà reclamar la devolució de totes les quantitats pagades de més al banc, com són els interessos per les clàusules sòl, o els interessos moratoris de la hipoteca.

A Català Reinón comptem amb un equip d'advocats hipotecaris experts en defensar els drets dels deutors que no poden fer front al pagament de les quotes hipotecàries. La nostra marca de garantia és l'índex elevat en resolució de casos de manera satisfactòria pels interessos dels nostres clients.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A MADRID Y BARCELONA - CONTACTI AMB NOSALTRES

Si es troba en una situació similar, posi's en contacte amb el nostre equip d'advocats hipotecaris. El nostre bufet està situat en el centre de Barcelona i comptem amb els millors especialistes del sector, que resoldran qualsevol dubte o problema que pugui tenir.

Clàusules abusives en hipoteques

Els nostres advocats són especialistes en clàusules abusives en hipoteques. Ha pagat de més? Confiï en un advocat expert en dret bancari.

Existeixen diferents classes de clàusules abusives en les hipoteques que en els últims anys, les entitats financeres s'han incorporat als préstecs hipotecaris. La majoria de les persones que hem contractat un préstec hipotecari amb el banc tenim una clàusula abusiva, que desconeixem i no tenim el deure de suportar. A Català Reinón Advocats som experts en reclamacions hipotecàries ja siguin clàusules sòl o despeses associades a la hipoteca: Comissió d'Obertura, Despeses de Gestoria, Despeses de Notariat, Notes al Registre, Inscripció Registrals, Despeses derivades de l'expedició de còpies notarials en interès del Banc, etc.

A què anomenem clàusules abusives en hipoteques?

"Es consideraran clàusules abusives en les hipoteques totes aquelles estipulacions no negociades individualment i totes aquelles pràctiques no expressament consentides que, en contra de les exigències de bona fe, causen, a detriment del consumidor i usuari, un important desequilibri dels drets i obligacions de les parts que es deriven del contracte."

"En tot cas són abusives les clàusules que:

  • Vinculen el contracte a la voluntat de l'empresari
  • Limiten els drets del consumidor i usuari
  • Determinin la falta de reciprocitat en el contracte
  • Imposen al consumidor i usuari garanties desproporcionades o imposen indegudament la càrrega de prova 
  • Resulten desproporcionades en relació amb el perfeccionament i execució del contracte
  • Contravenen les regles sobre competència i dret aplicable."

Com sé si teniu una clàusula sòl?

Per determinar si tenim una clàusula abusiva com la clàusula sòl, no fixarem en la nostra escriptura del préstec hipotecari, concretament a la clàusula tercera bis i observarem l'apartat d'interès també anomenat: límits d'aplicació d’interès variable, limitat a la variabilitat, tipus d'interès variable, derivats sobre el tipus d'interès, etc.

Els bancs tenen l’obligació d'informar prèviament al client de les característiques fonamentals del contracte, amb explicacions adequades de forma individualitzada perquè aquest pugui avaluar si el contracte de crèdit proposat s'ajusta als seus interessos, a les seves necessitats i a la seva situació financera.

La legalitat i caràcter no abusiu en general d'aquest tipus de clàusules permeten emmarcar-los com fórmules contractuals vàlides amb causa legal. No obstant això, per haver-ho acordat amb consumidors es pot donar un supòsit de clàusula abusiva si s'entén que els tipus fixats i les seves condicions resulten desproporcionades i perjudicials per al consumidor.

Si té dubtes sobre si està pagant més per la seva hipoteca no dubti a consultar-nos, a les nostres oficines de Sabadell i Barcelona, ​​l’indicarem si realment té imposada una clàusula per la qual es paga més. El banc es veurà obligat a eliminar aquesta clàusula i retornar-los quantitats o compensar-los al seu actual crèdit.

ABOGADOS CLÁUSULAS ABUSIVAS MADRID, BARCELONA I SABADELL

Català-Reinón som advocats experts en Dret Bancari, sempre aferrats als nostres principis de defensa del consumidor, que té un règim especial de protecció en aquestes situacions, com la Llei 16/2011, de 24 de juny de Crèdit al Consum, a més de una extensa normativa europea com la Directiva Comunitària 2008/48 / CE. Els nostres advocats estudiaran el seu cas, recomanant-los la via judicial o extrajudicial. Solució concreta per a les característiques del seu préstec hipotecari.

Els advocats de Català-Reinón comptem amb els millors especialistes en clàusules sòl de Barcelona i Sabadell, pel que quedem a la seva disposició. Podeu trobar-vos per assessorar sobre les clàusules abusives a la hipoteca a la nostra seu a Barcelona, ​​a l'Avinguda Diagonal número 449 planta segona o bé a la nostra seu de Sabadell al carrer Església número 7 planta segona.

whatsapp