16 ag.
El registre de jornada laboral a Espanya
El registre de jornada laboral a Espanya
Table of contents

  Article 34.9 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

  "L'empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s'estableix en aquest article.

  Mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, en defecte d'això, la decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l'empresa, s'organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

  L'empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. "

  L'article estableix una obligació important per al registre: la d'incloure l'hora d'inici i final de la jornada de treball. No obstant això, aquesta formulació continua sent relativament imprecisa quant al contingut real del registre. Per a aclarir una mica la situació, analitzarem el que ha de contenir un registre diari.

  El registre de jornada ha de contenir les obligacions legals relatives a les pauses de treball


  El registre de jornada ha de contenir les obligacions legals o convencionals relatives a les pauses de treball per a poder fer un càlcul efectiu de les hores treballades sense incloure aquestes últimes. Quan aquestes normes són clares, públiques i generals, només és aconsellable esmentar-les, ja que fins i tot sense esmentar-les en el registre és fàcil provar la seva existència. No obstant això, en cas contrari, és millor evocar-los sota pena de contrariar el principi de seguretat jurídica.

  Per a dur a terme la missió de registre, la llei no preveu cap modalitat específica. Correspon doncs a la societat decidir la forma que adoptarà el registre, "mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, en defecte d'això, decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l'empresa"

  Si desitja més informació, no dubti a posar-se en contacte amb els nostres advocats especialitzats en dret laboral.


  Elena RINCÓN ROMERO

  whatsapp