16 abr
Conveni col·lectiu - Dret laboral
Conveni col·lectiu - Dret laboral
Table of contents

  La negociació col·lectiva i el resultat de la mateixa en forma de conveni col·lectiu constitueixen una font del dret que únicament trobem en el Dret Laboral i constitueix una de les seves característiques essencials.

  Podem definir el conveni col·lectiu com acords lliurement adoptats entre els representants col·lectius dels treballadors i dels empresaris a l'efecte de regular les condicions laborals de compliment del contracte de treball i la resta de regles de funcionament del sistema de relacions laborals.

  És una característica dels convenis col·lectius que participen d'una naturalesa dual normativa i contractual. És a dir, tenen una eficàcia i efectes generals en el seu àmbit sectorial, subjectiu i territorial d'aplicació (erga omnes), però alhora es configuren i negocien com contractes privats entre dues parts, que posteriorment s'han d'inscriure en el corresponent registre i es publicaran en un butlletí oficial com a norma jurídica.

  Jeràrquicament se situa per sota de les fonts legals i reglamentàries i per sobre dels contractes individuals. A tots els efectes (invocació en litigis, principi iura novit cúria, o sanció per la seva infracció), es comporta com qualsevol altra norma legal o reglamentària.

  L'Estatut de Treballadors regula els requisits i forma que hagin de tenir els convenis col·lectius, en funció del seu àmbit. Quan no es donin aquests requisits, el conveni perdrà l'eficàcia general, si bé podrà continuar desplegant efectes però únicament entre els subjectes directament representats (convenis extraestatutaris o pactes d'eficàcia limitada i els pactes d'empresa).

  Pel seu àmbit geogràfic podem trobar convenis estatals i interprovincials, d'una comunitat autònoma, provincials, d'empresa o de grups d'empreses, o que afecten una pluralitat d'empreses vinculades per raons organitzatives o productives. Últimament en la jurisprudència es baralla també el concepte de conveni de centre de treball com una modalitat diferent del conveni d'empresa.

  Per el seu àmbit subjectiu també trobem convenis que afecten completament a un sector, i d'altres que regulen únicament determinades activitats o col·lectius del sector.

  Qui negocien els convenis col·lectius?

  Convenis d'empresa: interlocutors vàlids, el comitè d'empresa, delegats sindicals o representants dels treballadors. En el cas que el conveni sigui d'aplicació a tota l'empresa, els representants sindicals que negocien han de tenir la majoria de representació dels treballadors i l'acord exprés de representació donat pels treballadors.

  Convenis de rang superior: Negociaran sindicats que tinguin representativitat reconeguda a nivell estatal, autonòmic o provincial. També podran integrar la comissió negociadora les sindicats que ostentin amb un 10% de representants dins dels comitès d'empresa afectats i per part de les empreses, tindran representació les associacions i organitzacions empresarials amb representació reconeguda en l'àmbit d'aplicació o aquelles associacions que comptin almenys amb un 10% d'empreses afiliades a les quals els sigui d'aplicació el conveni.

  Quina durada té el conveni col·lectiu?

  Convenio colectivo - Abogados

  Advocats lavoralistes a Barcelona | Conveni col·lectiu

  La durada d'un conveni col·lectiu serà la que es pacti entre les parts, bé com durada global o com durada de determinats blocs. El més freqüent és negociar convenis amb durades de 3 anys però amb blocs de revisió en matèria salarial anuals. Si no hi ha pacte sobre durada en el conveni, aquest s'entén prorrogat per anys fins que una de les parts signants del mateix denunciï el seu cessament.

  En el moment que un conveni col·lectiu perd la seva vigència, les clàusules d'obligacions deixen de ser d'obligat compliment. Existeix derogació tàcita del conveni anterior al realitzar l'aprovació del següent conveni, excepte en les clàusules que es reflecteixi expressament que es mantenen les condicions anteriors.

  He d’aplicar un conveni col·lectiu a la meva empresa?

  A l'hora de contractar un treballador, si existeix, hauràs d'aplicar el conveni col·lectiu del sector que correspongui a la teva empresa per la seva ubicació geogràfica. Si no existeix, acudir al d'àmbit superior, autonòmic o nacional. En aquest, vindran recollits tots els drets i obligacions que ambdues parts, empresari i treballador, haureu complir.

  En cas de no existir es podrà estendre subsidiàriament amb caràcter excepcional un Conveni d'empresa de anàlogues condicions econòmiques i socials. Per exemple, si la teva empresa es dedica al disseny de pàgines web i no trobes un conveni específic, es podria entendre com anàleg al d'oficines i despatxos.

  A més, en les clàusules del contracte de treball s'ha d'indicar el conveni aplicable.

  Advocats lavoralistes a Barcelona i Sabadell

  En Català Reinón Abogados encontrará respuesta y asesoramiento en cualquier duda o cuestión que se le acontezca en relación a su Convenio Colectivo o asunto relacionado en Derecho Laboral.

  Els nostres advocats laboralistes l'atendran en els nostres despatxos d'advocats de Barcelona i Sabadell.

  whatsapp