29 mar
Classes d'acomiadament
Classes d'acomiadament
Table of contents

  Hi ha diferents classes d'acomiadament que podran ser estudiades per un Advocat Laboralista segons el seu cas. Si vostè ha estat acomiadat per l'empresa, és important tenir algunes consideracions clares al respecte. Els nostres Advocats Laboralistes li aconsellen que en la major brevetat possible de temps ens visiti perquè puguem procedir de forma immediata, ja que el termini per reclamar els acomiadaments és fonamental. Estem parlant d'un termini de vint dies, sent el mateix de caducitat.

  Un cop interposada la reclamació per acomiadament el jutge pot qualificar el mateix com a procedent, improcedent o nul. Els nostres advocats laboralistes li detallen les diferències que distingeixen cadascuna d'aquestes qualificacions;

  Classes d'acomiadament: procedent, nul i improcedent.

  Clases de despido Abogados Barcelona

  Català Reinón Advocats | Clases de despido

  S'entén per acomiadamentl'extinció per iniciativa de l'empresari de la relació laboral existent amb el treballador.. El motiu d'acomiadament pot estar fonamentat per causes objectives o disciplinàries, com ara falta d'adaptació del treballador a modificacions tècniques en el lloc de treball o, indisciplina o desobediència en el treball. Quan un acomiadament es troba motivat per alguna de les causes que l'Estatut dels Treballadors reconeix en els seus articles 52 i 54 com objectives o disciplinàries, l'acomiadament rep el nom de procedent.

  No obstant això, no tots els acomiadaments que es produeixen al nostre país obeeixen a una causa justificada o es realitzen de manera lícita, de manera que aquests acomiadaments es poden impugnar davant la jurisdicció social perquè se'ls reconegui com improcedents o nuls.

  Diferència entre acomiadament nul i improcedent

  Els acomiadaments nuls són aquells que porten com a causa alguna discriminació prohibida a la Constitució o a la llei, o bé que s'hagin produït vulnerant algun dret fonamental del treballador..
  Un exemple d'això és el cas de l'acomiadament d'una treballadora per gaudir de la seva baixa per maternitat o també del treballador que és acomiadat per exercir el seu dret a vaga.

  Quan l'acomiadament es declara nul, l'empresa està obligada a readmetre el treballador i a abonar-li els salaris deixats de percebre mentre va estar acomiadat.

  En contraposició, els acomiadaments improcedents són aquells que s'executen sense motius justificats per la llei,, és a dir, sense que concorri alguna de les causes objectives o disciplinàries dels ja esmentats articles 52 i 54 de l'Estatut dels Treballadors o també aquells en què no es compleixen els requisits legals, com per exemple que no es comuniqui per escrit.

  La declaració d'improcedència d'un acomiadament, comporta a l'empresa a optar entre la readmissió del treballador en el seu lloc de treball o bé el pagament d'una indemnització equivalent a 33 dies per any treballat.

  Advocat laboralista a Barcelona i Sabadell

  Davant qualsevol classe d'acomiadament, és necessari acudir a un advocat laboralista per rebre un adequat assessorament en cada cas particular, ja que per impugnar un acomiadament, ja sigui nul o improcedent, cal interposar una demanda al Jutjat Social competent.

  En Català-Reinón Advocats comptem amb els millors especialistes en Dret Laboral de Barcelona i Sabadell, de manera que quedem a la seva disposició.

  Ens pot trobar a la nostra seu a Barcelona, a l'Avinguda Diagonal número 449 planta segona o bé a la nostra seu de Sabadell en Carrer Església número 7 planta segona..

  whatsapp